9. mezinárodní konference organizací podporujících Tibet

Přidáno

Dharamshala: V Bruselu, hlavním městě Evropské unie, se konala devátá mezinárodní konference skupin na podporu Tibetu (TSG), které se zúčastnilo více než 170 delegátů ze 40 zemí světa.

Od posledního setkání TSGs v Dharamshale v roce 2019 jsme byli svědky většího pochopení hrozby, kterou Čína představuje pro globální mír a bezpečnost. Díky tomu se zvýšily příležitosti k politickému prosazování řešení tibetsko-čínského konfliktu. Za tímto účelem účastníci konference oslavili vítězství v kampani a dosažené milníky, z nichž mnohé byly označeny jako priority v akčním plánu z Dharamshaly 2019: přijetí dvoustranného zákona o řešení Tibetu v USA v roce 2024. Sněmovny reprezentantů; rezoluce Evropského parlamentu z roku 2023 vyzývající k okamžitému ukončení represivního systému koloniálních internátních škol v Tibetu; dvojnásobný nárůst počtu vlád, které se v roce 2024 vyslovily pro Tibet při všeobecném pravidelném hodnocení OSN (UPR); rostoucí počet prohlášení klíčových výborů a zvláštních zpravodajů OSN vyjadřujících znepokojení a odsouzení čínské politiky a praktik v Tibetu; diplomatický bojkot zimních olympijských her v Číně v roce 2022; uzavření stovek Konfuciových institutů po celém světě; zrušení propagandistických inzerátů sponzorovaných ČLR ve významných médiích; a nedávné rozhodnutí společnosti Thermo-Fisher ukončit prodej testovacích sad DNA v Tibetu.

Ve světě, který je hluboce traumatizován násilnými konflikty, vyjádřila konference úctu a obdiv k tomu, že tibetský lid pod vedením Jeho Svatosti dalajlamy pokračuje ve svém desítky let trvajícím boji za svobodu a lidská práva, který je založen na nenásilí a demokracii. Účastníci vyjádřili pevné přesvědčení, že nenásilné prosazování řešení tibetsko-čínského konfliktu musí být prioritou mezinárodního společenství, a deklarovali hluboký závazek k dosažení tohoto cíle zvýšením úrovně strategické spolupráce s hnutími bojujícími za svá lidská práva a svobodu, včetně statečných lidí ve Východním Turkistánu, Jižním Mongolsku, Hongkongu a na Tchaj-wanu, jakož i nesčetných čínských obránců lidských práv a demokracie, zejména nové generace aktivistů inspirovaných revolucí Bílé knihy.

Konference využila rozmanitých dovedností, zkušeností a perspektiv, stejně jako smyslu pro společný cíl, skupin TSG z celého světa. Mezi účastníky konference bylo mnoho jednotlivců, kteří zůstali oddáni tibetskému hnutí za svobodu od protestů, které otřásly Tibetem v roce 1987, a nyní pomáhají školit a vést novou generaci kvalifikovaných a oddaných tibetských aktivistů v Evropě, Americe, Asii a Austrálii, kterou na této konferenci zastupovaly desítky angažovaných mladých lidí. Uvítala účast aktivistů působících ve prospěch Východního Turkestánu, Jižního Mongolska, Hongkongu a Tchaj-wanu a vyjádřila solidaritu s naším společným cílem, kterým je svoboda a spravedlnost. Účastníci čerpali motivaci z poselství Jeho Svatosti dalajlamy ke konferenci, včetně jeho prohlášení: „Vždycky jsem věřil, že naši příznivci nejsou pro tibetskou, ale spíše pro spravedlnost.“ Pro TSG je a vždy bude inspirací.

Rigzin Genkhang, zástupce Úřadu pro Tibet v Bruselu, přivítal všechny účastníky konference. Účastníci konference si také s uznáním vyslechli poznámky Mikuláše Peksy, předsedy Tibetské zájmové skupiny v Evropském parlamentu, a profesora Hanse Gerta Pötteringa, bývalého předsedy Evropského parlamentu, a dále Khenpo Sonama Tenphela, předsedy Tibetského exilového parlamentu, senátora Eustache-Brinio, předsedy francouzské parlamentní skupiny pro Tibet, a Norzina Dolmy, kalona, oddělení informací a mezinárodních vztahů Ústřední tibetské správy.

Sikjong Penpa Tsering ve svém hlavním projevu zopakoval závazek Ústřední tibetské správy k politice střední cesty a zároveň vyjádřil potřebu zdůraznit historický status Tibetu jako nezávislé země, aby se tak vyvrátilo falešné vyprávění Číny o historii Tibetu a aby se politice střední cesty dodala přidaná hodnota.

Konference si s vážným znepokojením vyslechla informace o pokračujícím potlačování lidských práv v Tibetu. Konference zdůraznila systematické úsilí čínské vlády o vymýcení odlišné národní a kulturní identity Tibetu prostřednictvím systému koloniálních internátních škol, v nichž jsou tři ze čtyř tibetských studentů, již čtyřletých, odebráni rodičům a je jim odepřena možnost vzdělávat se ve vlastním jazyce a kultuře.

Konference odsoudila pokračující snahy o potlačování náboženské svobody v Tibetu, mimo jiné prostřednictvím snahy kontrolovat proces uznávání reinkarnací. Konference znovu zdůraznila, že tibetský lid má právo spravovat své vlastní náboženské záležitosti. Pouze Jeho Svatost dalajlama a jím pověřený lid mají právo rozhodovat o procesu uznávání jeho reinkarnací. Konference požaduje okamžité propuštění všech tibetských politických vězňů, včetně pančhenlamy, který byl ve věku šesti let čínskými úřady vystaven násilnému zmizení. Odsuzuje zadržování a špatné zacházení se všemi Tibeťany hájícími lidská práva, včetně nedávného případu Gonpo Kyi.

Konference se znepokojením zaznamenala nezákonné zadržení více než 1 000 Tibeťanů v Dege v posledních dnech za pokojný protest proti plánované přehradě, který povede k jejich nucenému přesídlení a zničení několika klášterů. Vyzývá k okamžitému propuštění všech zadržených a k ukončení veškerého nuceného přesídlování Tibeťanů z venkovských oblastí. Konference je hluboce znepokojena ničivým dopadem čínské politiky na křehké a životně důležité životní prostředí Tibetu, zejména přehrazováním asijských řek, destruktivními těžebními praktikami a nuceným usazováním kočovníků, což vše prohlubuje klimatickou krizi a ničení životního prostředí na Tibetské náhorní plošině a s největší pravděpodobností destabilizuje regionální bezpečnost. Konference vyzývá mezinárodní společenství, aby si uvědomilo svou kolektivní odpovědnost za blaho a integritu křehkého a celosvětově významného životního prostředí Tibetu.

Konference oceňuje a s velkým uznáním vítá jednotlivá i společná prohlášení o podpoře vlád z celého světa, která vyzývají k ukončení porušování lidských práv tibetského lidu. Konference je vděčná mnoha voleným zástupcům a vládním úředníkům, kteří nadále naléhají na čínskou vládu, aby plnila mezinárodní právní závazky a respektovala práva tibetského lidu a zahájila dialog se zástupci Jeho Svatosti dalajlamy s cílem dosáhnout oboustranně výhodného řešení tibetsko-čínského konfliktu

Účastníci konference znovu potvrzují svůj závazek podporovat tibetský lid v jeho boji za svobodu, sebeurčení a dodržování lidských práv a za ochranu jedinečného životního prostředí Tibetské náhorní plošiny, dokud nebude dosaženo řešení, které bude pro tibetský lid uspokojivé. Konference se rovněž těší na oslavu 90. narozenin Jeho Svatosti dalajlamy v roce 2025, která bude zahrnovat aktivity odpovídající jeho postavení, aby se zdůraznil jeho celoživotní přínos pro blaho lidstva a tibetského lidu a aby se šířilo jeho poselství míru, nenásilí a soucitu.

Zástupci našeho spolku Češi Tibet podporují se zúčastnili, dobili baterky, navázali kontakty a získali inspiraci od Tibeťanů a podporovatelů z celého světa. Jeden z panelů moderoval předseda spolku Martin Bursík.

zdroj: tibet.net