Prohlášení Telo Tulku Rinpočheho na Mezinárodní ministerské konferenci o svobodě náboženského vyznání nebo víry v Praze

Přidáno

Panel o zneužívání náboženství k politickým účelům a budování odolnosti (28. listopadu 2023)

Vážení hosté, kolegové delegáti a vedoucí představitelé víry, je mi ctí, že se mohu zúčastnit být s vámi, abychom se věnovali potlačování náboženských svobod, které mělo v posledních letech kritický dopad na mnoho světových společností. Bývalý prezident Václav Havel tomu velmi dobře rozuměl. Chápal, že sílu lidského ducha při budování odolnosti a při zvládání nespravedlnosti a krutostí utlačovatelských politických režimů. Mluvil o “ jedinečném, výbušnou, nevypočitatelnou politickou sílu života v pravdě“ jako prostředku, který umožňuje přežití útlaku.

Když jsem si připravoval dnešní projev, byl jsem velmi dojatý, protože si vzpomínám, jak jsem na začátku 90. let minulého století
sledoval první návštěvu Jeho Svatosti dalajlamy v nově založené České republice, kam přijel na pozvání bývalého prezidenta Václava Havla. Byla politickým a kulturním milníkem pro nás všechny, kteří jsme byli svědky návštěvy dalajlamy coby jednoho z prvních významných činů nově osvobozené země. Od té doby dalajlama navštívil Českou republiku nejméně desetkrát – dvakrát od doby, kdy Václav Havel zemřel – v rámci konference FORUM 2000. Byli si tak blízcí, že Dalajláma za ním dokonce přijel týden před jeho smrtí.


Dnes k vám mluvím ze svého pohledu tulkua – jinými slovy reinkarnace mongolského lámy. Jsem kalmyckého původu a narodil jsem se v Americe. Měl jsem to štěstí, že se mi dostalo mnišského vzdělání v tibetském uprchlickém táboře v klášteře v Indii pod vedením dalších tibetských lamů, vzácných učitelů, kteří mi poskytli rozsáhlé vzdělání v buddhistické filozofii a praxi. Tyto instituce byly obnoveny v exilu tibetskými uprchlíky jako prostředek, jak zachovat a podporovat buddhistické vzdělání, tibetský jazyk a kulturu a také k ochraně náboženských linií. To vše bylo možné díky vizionářskému vedení Jeho Svatosti 14. dalajlamy.

Těsně před rozpadem Sovětského svazu v roce 1991 jsem měl tu čest být součástí delegace Jeho Svatosti dalajlamy při jeho první návštěvě republiky Kalmykie, regionu, který se nachází na severovýchodním pobřeží Ruska. V Ruské federaci, jejíž kdysi bohaté buddhistické dědictví bylo zničeno sovětskou komunistickou politikou a těžce zasáhlo komunitu nucenou deportací Kalmyků na Sibiř. Jak řekl Jeho Svatost dalajlama novináři : „Lidé Tibetu a Kalmykie jsou jako bratr a sestra dvojčata, kteří nesmírně trpěli pod totalitní vládou čínské vlády.“

V roce 1992 jsem byl lidem Kalmykie zvolen za šadžina (nejvyššího) Lamu kalmyckého lidu. Jako jejich duchovní vůdce jsem měl za úkol vést tzv. buddhistickou obrodu mezi přibližně 160 000 Kalmyky, kteří žijí v Kalmycku. O mnoho let později jsem byl jmenován do role čestného zástupce Jeho Svatosti dalajlamy v Moskvě při Úřadu pro Tibet se sídlem v Tibetu a v této funkci jsem působil jako zástupce Jeho Svatosti, ale také především jsem pomáhal při podpoře buddhistického vzdělávání v tradičně buddhistických republikách v Ruské federaci, jako je Kalmykie, Burjatsko a Tuva, aby se znovu spojily se svým buddhistickým dědictvím a identitou.

Telo Tulku Rinpočhe, Dr.Robert Dvořák, Tencho Gyatso

Z osobní zkušenosti jsem zjistil, že pro duchovní učitele je klíčové,  aktivně se zapojovat a pomáhat tak kultivovat podmínky svobodné společnosti, kde je povolena náboženská a duchovní svoboda. Jeho Svatost dalajlama propaguje sekulární etiku, význam laskavosti a soucitu a spolupracuje s vědci a světovými vůdci na naléhavých otázkách naší doby. Na jeho příkladu vidíme, že není nestačí pouze navazovat kontakty s těmi, kteří sdílejí stejnou náboženskou víru. Jeho Svatost dalajlama vždy říká, že pouhé modlitby nestačí.Musíme se angažovat s těmi, kteří mají odlišné přesvědčení, stejně jako s těmi, kteří nemají žádné náboženské přesvědčení. Buddhismus je kultura a filosofie, není to jen náboženství.

Tyto lidské hodnoty, jako je laskavost, soucit a moudrost, jsou základem zdravé společnosti. Ničení těchto hodnot vytváří škody a nesmírné nebezpečí. Čína má v Tibetu program „sinifikace“, jehož cílem je zlomit a přetvořit tibetský buddhismus a vymýtit svébytnou tibetskou identitu. Jejich metody kontroly zahrnují dystopické metody dohledu pomocí špičkových technologií a
kontrolu nad kláštery a laickou společností.

Nyní je tibetský buddhismus zachováván a chráněn v exilu, v našich školách a klášterech, ale také odvážnými Tibeťany uvnitř ČLR, kteří pokračují ve své práci a snaží se chránit základní hodnoty naší duchovní civilizace navzdory nepřízni osudu. Invaze a okupace Tibetu narušily mír a stabilitu v regionu. Hraniční válka mezi Čínou a Indií v roce 1962 přišla tři roky poté, co dalajlama uprchl do exilu.

Telko Tulku Rinpočhe během svého projevu v Černínském paláci

Dalajlamova vize Tibetu coby zóny míru s jeho křehkou vysokohorskou  chráněnou krajinou zachovaná pro dobro světa, by změnila v mír nejen životy Tibeťanů v Tibetu, ale i daleko za hranicemi Himaláje včetně Mongolska a Ruska v mnoha oblastech, jako je Kalmycko, odkud pocházím.
.
Od chvíle, kdy Mao Ce-tung řekl mladému dalajlámovi, že „náboženství je jed“, probíhalo systematické úsilí zaměřené proti tibetské duchovní kultuře. Před kulturní revolucí a během ní byly tisíce klášterů a náboženské texty byly spáleny. Velcí náboženští učitelé byli vězněni a nuceni k těžkým pracím. Dnes jsou i mírné projevy tibetské kulturní identity jsou kriminalizovány.

Drakonické nové nařízení se zaměřují na Tibeťany, kteří se zabývají ochranou životního prostředí nebo komunitními aktivitami.
Pálení kadidla jako pomoc chudým a lidem bez domova je pro lidi, kteří se věnují ekologickým iniciativám obětování Buddhovi. vyvěšování modlitebních vlaječek a pouhé držení obrázku dalajlamy může vést k uvěznění a často jsou mniši dokonce uvězněni,
je zakázáno modlit se za ty, kteří zemřeli.

Kromě toho, že to způsobuje lidské utrpení takové, ohrožuje to i samotné základy stabilní společnosti. Tibetská buddhistická civilizace vždy sahala za hranice náhorní plošiny – její vliv je silný napříč indickým a nepálským Himálajem, v Mongolsku,
Rusku a ve střední Asii, v tradičně buddhistických zemích, jako je Japonsko a Čína a mnoha dalších. V Asii a na celém světě bude i nadále představovat důležitou sílu. Je základním protikladem autoritářského a despotického vedení. Posiluje odolnost tváří v tvář utlačovatelským silám, které se snaží rozdělit naše společnosti, šíří nenávist, a snaží se narušit a změnit světový řád.

Zasahování čínského státu do praktikování tibetského buddhismu vede také k dalším komplikacím ve vztazích s buddhistickými zeměmi, jako je Mongolsko, stejně jako s buddhistickými komunitami v Ruské federaci, jako je Kalmykie, Burjatsko a Tuva.
Mongolsko, které je historicky buddhistické, také utrpělo obrovské náboženské ztráty represemi a útlakem za komunismu. Buddhismus téměř nepřežil stalinské čistky ve třicátých letech 20. století, kdy byly tisíce mnichů zabity nebo odvlečeny přes hranice do sibiřských gulagů. To vedlo k masivnímu úbytku náboženské výchovy, stejně jako k rozpadu mongolské kulturní identity.

Od zhroucení komunismu v roce 1990 dochází v Mongolsku k pomalému, ale postupnému oživení  buddhismu v celé zemi.
Oficiální politika mongolské vlády uvádí, že vláda nespravuje náboženské záležitosti ani se do nich nezapojuje a je to tak i uvedeno v ústavě Mongolskua, která zaručuje lidem právo na náboženské i nenáboženské vyznání a přesvědčení. Revitalizace buddhismu v ruských republikách, jako je Burjatsko, Kalmycko. a Tuva byl také bolestivý, ale obohacující proces.

Jako příklad lze uvést 10. inkarnaci Džetsundamba khutughtu v roce 2023, historicky nejvyšší buddhistické autority v Mongolsku, která byla v Mongolsku vyhlášena. Byl tehdy zvolen nový chambský láma z kláštera Gandengtegčilen,  aniž by se na tomto náboženské procesu podílela mongolská vláda. Stejně jako v září 2023 papež František I. uskutečnil  oficiální státní návštěvu Mongolska, která vyzdvihuje náboženskou toleranci a svobodu v Mongolsku navzdory tomu, že většina jeho obyvatel je v současné době vyznává buddhismus.

Dnes jsme vděční za vizionářské vedení Jeho Svatosti 14. dalajlamy, jehož úsilí o zachování tibetských buddhistických tradic v jeho výjimečném životě v exilu umožnilo generacím Tibeťanů, Mongolů a dalším buddhistům studovat a praktikovat, a zároveň zakládat kláštery a knihovny a vzdělávací systém se bude dále rozvíjet.

Tři hlavní body, které mě znepokojují v souvislosti se současným stavem kontinuálního
potlačování náboženských svobod v Tibetu, které se rozšiřují i na Mongolsko a do buddhistických komunit v ruských republikách, jsou následující:

Budoucnost uznání 15. dalajlamy a potenciální politické, sociální a ekonomické důsledky pro Tibet a Mongolsko, potlačování náboženských práv v Tibetu a Mongolsku, potlačování náboženských práv, buddhistického vzdělání a kulturní identity a kontrola mnišských institucí a buddhistických komunit v Tibetu a Mongolsku.

Říkám to proto, že Čína zašla tak daleko, že se infiltrovala v Mongolsku do buddhistických záležitostí. Mongolsko je vnitrozemský stát mezi dvěma mocnými sousedy, Ruskem a Čínou. To, čemu mongolští buddhisté nyní čelí, s uznáním nové duchovního vůdce, dává tušit, čemu mohou Tibeťané čelit v budoucnu. Čína se důrazně staví proti jakékoli interakci mezi mongolskými Buddhisty a dalajlamovým úřadem, včetně podpory odmítání dalajlámovi vstup do Mongolska a vyhrožuje mu vážnými následky. Politické a hospodářské důsledky lze očekávat s ohledem na čínské ekonomické sféry vlivu a vzhledem k jejich postavení jako nejvýznamnějšího hospodářského partnera Mongolska, který představuje více než 80% mongolské ekonomiky.

Vznik Desátého bogdchánského státu dal Mongolsku nejen profil duchovního vůdce a významného nositele linie tibetského buddhistické tradice, ale také nejistou pozici mezi vztahy mezi Čínou a Tibetem. Dává nám však také velkou naději.
Čína se nepochybně pokusí dosadit svého vlastního „falešného“ dalajlamu, až přijde čas. Ale Tibeťané i stoupenci tibetské buddhistické tradice Himálaje v Indii, Nepálu, Bhútánu, Mongolsku a Rusku ho nepřijmou. Stojíme před okamžikem velkého ohrožení náboženské svobody, ale tibetská buddhistická civilizace má hluboké kořeny – a mnoho mladých energických učitelů, mnichů, jeptišek, učenců a buddhistů po celém světě přijme pouze pravdu založenou na historii a čisté linii buddhismu.

Na závěr bych rád zmínil, že tibetský buddhismus měl a nadále bude mít transformační vliv na životy milionů Tibeťanů, Mongolů, Číňanů a lidí po celém světě.

Vidím tři důležité oblasti, ve kterých musí mezinárodní společenství jednat.

Vlády musí vyzvat Čínu, aby ukončila pronásledování Tibeťanů uplatňujících své právo na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení. Rada OSN pro lidská práva a pravidelné hodnocení Číny v lednu 2024 je dobrou příležitostí.

Je třeba přimět Čínu, aby pochopila, že nástupnictví dalajlamy je výhradním zájmem Jeho Svatosti dalajlamy, Tibeťanů a dalších obyvatel Tibetu, lidí, kteří jsou historicky vyznavači tibetského buddhismu.

Rozvíjet lepší pochopení významu vnitřní Asie, jako např. Tibetu, himálajských oblastí Indie, Nepálu a Bhútánu, Mongolska a dalších zemí, jako je např. Rusko pro mír a stabilitu v Asii a na celém světě a podporovat dalajlamův plán pro mír a stabilitu v Tibetu a ve světě.

Dovolte mi, abych poděkoval vládě České republiky za to, že mi poskytla příležitost
podělit se s vámi o své myšlenky. Děkuji vám za pozornost.

Telo Tulku Rinpočhe

Zástupci International Campaign for Tiber: Wangpo Tethong (ICT Europe), Tencho Gyatso (President of ICT, Washington D.C.), Telo Tulku Rinpočhe a Vincent Metten (ICT Bruxelles) v Praze během konference