State Violated Citizens’ Rights During the Chinese President’s 2016 Visit, Court Ruled

Přidáno

For English scroll below:

Po více než pěti letech se organizátoři pokojného shromáždění za lidská práva na Hradčanském náměstí konečně dočkali spravedlnosti. Městský soud v Praze dnes rozhodl, že zásah policie, který znemožnil konání shromáždění, byl nezákonný. V odůvodnění rozsudku soud dospěl k závěru, že dopravní omezení není dostatečným důvodem pro omezení ústavních práv lidí.
Pokojné shromáždění na obranu demokracie a lidských práv v ČR, Číny, Tibetu a Tchaj-wanu, které u příležitosti návštěvy čínského prezidenta svolali Kateřina Kudláčková, Martin Bursík, Kateřina Bursíková Jacques a Tomáš Pikola na 29. března 2016 na Hradčanské náměstí. Shromáždění bylo řádně ohlášeno v zákonné lhůtě a ze strany úřadů nebyly vzneseny žádné námitky. V den konání shromáždění však policie Hradčanské náměstí pro veřejnost uzavřela.
„Shromáždění jsme záměrně svolali na dobu, kdy čínská delegace nebude přítomna na Pražském hradě. Naším cílem bylo pokojně vyjádřit nesouhlas s lidskoprávní politikou Číny, nikoliv vyvolat konflikt nebo někoho ohrozit,“ vysvětlil Tomáš Pikola.
Organizátoři shromáždění se obrátili na soud. Jejich žaloba však byla zpočátku neúspěšná. Poté žalobci prošli soudy všech instancí včetně Ústavního soudu. Dnes Městský soud v Praze definitivně rozhodl, že postup policie a pražského magistrátu byl nezákonný.
„Rozhodnutí bylo natolik jednoznačné, že nepředpokládám, že by protistrana podala kasační stížnost. Zároveň doufám, že se orgány veřejné moci poučily a něco takového se již nebude opakovat,“ uvedl advokát žalobců Pavel Uhl.
„Naším jediným cílem bylo, aby byly zachovány demokratické postupy a aby se právní stát řídil jasně stanovenými pravidly. Jsem rád, že se Česká republika snaží fungovat jako vyspělá demokracie západního typu, nikoliv jako čínská despocie. To, co se stalo v Praze během návštěvy čínského prezidenta v roce 2016, bylo ostudné, a jak dnes jasně řekl soud, nezákonné. Rozhodnutí soudu je důležitým vzkazem všem občanům, kteří se tehdy cítili dotčeni, a slouží jako precedens do budoucna,“ uvedla Kateřina Bursíková Jacques.
„Rozhodnutí soudu vítám. Stát se pokusil omezit práva občanů na politickou objednávku. Kdybychom se neozvali, výrazně by to oslabilo stav naší demokracie,“ dodal Martin Bursík, předseda sdružení Češi Tibet podporují.

 

After more than five years, organizers of a peaceful human rights rally in Hradčany Square have finally obtained justice. Today, the Municipal Court in Prague ruled that the police action that prevented the rally from taking place was unlawful. In the reasons for its ruling, the court concluded that traffic restrictions are not sufficient grounds for curtailing people’s constitutional rights.
The peaceful rally in defence of democracy and human rights in Czech Republic, China, Tibet and Taiwan, organized on the occasion of the Chinese President’s visit, was called by Kateřina Kudláčková, Martin Bursík, Kateřina Bursíková Jacques, and Tomáš Pikola for 29 March 2016 at Hradčany Square. The gathering was duly announced within the statutory deadline and no objection was raised by the authorities. On the day of the rally, however, police closed Hradčany Square for the public.
“We intentionally called the gathering for a time when the Chinese delegation would not be present at the Prague Castle. Our aim was to peacefully voice our disagreement with China’s human rights policy, not to provoke conflict or endanger anyone,” explained Tomáš Pikola.
Organizers of the rally took the matter to court. However, their lawsuit was initially unsuccessful. After that, the plaintiffs went through courts of all instances, including the Constitutional Court. Today, the Municipal Court in Prague finally ruled that the actions of the police and the Prague City Hall were unlawful.
“The decision was so unequivocal that I do not expect the opposing party to file a cassation appeal. At the same time, I hope that the public authorities have learned their lesson and such a thing will not happen again,” said the plaintiffs’ attorney, Pavel Uhl.
“Our only goal was to make sure that democratic procedures are maintained, and that the rule of law follows clearly defined rules. I am glad that the Czech Republic strives to function as an advanced, Western-style democracy, not a Chinese despotism. What happened in Prague during the Chinese President’s visit in 2016 was disgraceful and, as the court has made clear today, unlawful. The court’s decision sends an important message to all citizens who felt affronted at the time, and serves as a precedent for the future,” said Kateřina Bursíková Jacques.
“I welcome the court’s ruling. The state attempted to restrict citizens‘ rights on political orders. Had we not spoken up, it would have considerably weakened the state of our democracy,” added Martin Bursík, chairman of the Czechs Support Tibet association.